Close

S.P. Successor List

SL NO SP NAME  FROM TO
1 Sri Abhyanand 01/05/1981 30/03/1982
2 Sri A.K. Upadhyay 02/05/1982 31/05/1983
3 Sri R.L. Kanojiya 01/06/1983 30/07/1984
4 Sri Amriks Nimbran 30/07/1984 11/10/1985
5 Md. Suleiman 11/10/1985 20/12/1985
6 Sri Ajit Dutta 20/12/1985 22/02/1986
7 Sri R.C. Kaithal 25/02/1986 14/04/1988
8 K.S. Dwivedi 14/04/1988 05/09/1988
9 Sri Bhavesh Thakur 05/09/1988 21/10/1990
10 Sri L.P. Tandon 22/10/1990 09/09/1991
11 Sri Ashok Kumar Sinha 20/09/1991 01/06/1992
12 Dr.  Manmohan Singh 02/06/1992 30/04/1995
13 Sri M. Kiro 30/05/1995 06/01/1996
14 Dr. A.K. Verma 06/01/1996 21/04/1996
15 Sri A.K Ambedkar 21/04/1996 02/04/1997
16 Sri Prita Verma 14/04/1997 03/12/1997
17 Sri Ganesh Prasad Verma 03/12/1997 21/04/1998
18 Sri A.N. Chandra 21/04/1998 13/12/1998
19 MD. S. Khan 13/12/1998 26/02/1999
20 Sri J.S. Gangwar 26/02/1999 05/05/1999
21 Sri O.P. Khare 05/05/1999 07/06/2000
22 Smt Tadasha Mishra 11/06/2000 01/12/2000
23 Sri Jag Mohan 08/01/2001 09/01/2002
24 Sri Amrit Raj 09/01/2002 23/12/2003
25 Sri Kapileshwar Manjhi 09/12/2004 04/11/2005
26 Sri O.N.Bhaskar 26/04/2007 28/07/2009
27 Sri Sanjay Singh 02/08/2009 20/04/2010
28 Sri Barun Kumar Sinha 22/04/2010 04/08/201
29 Sri Gopal Prasad 05/08/2011 26/03/2012
30 Sri Saurabh Kumar Sahah 28/03/2012 22/11/2013
31 Sri Kailash Prasad (Incharge DSP) 22/11/2013 24/11/2013
32 Sri Anand Kumar Singh 25/11/2013 24/06/2014
33 Sri Anand Kumar Singh 04/07/2014 18/01/2015
34 Sri Ashish Bharti 25/01/2015 03/08/2015
35 Sri Ashish Bharti 04/08/2015 19/02/2016
36 Sri Vikash Kumar 20/02/2016